INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „subjektov údajov“), pretože je to nevyhnutné na splnenie zmluvy ohľadom predaja tovaru alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy (napríklad vytvorenie cenovej ponuky, rokovania o tejto ponuke alebo na účely odpovede na vznesenú otázku).

Účelom tohto dokumentu je zoznámiť Vás, subjekty údajov, s Vašimi právami
a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzané podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, aj Nariadenie (EÚ) 2016/679, tj všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie “ alebo „GDPR“).

Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť MetalCentrum s.r.o. so sídlom Jablůnka 564, 756 23 Jablonka, IČO: 28561805, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C 32110 (ďalej len „správca“ alebo „my“).

Ako náš zákazník alebo záujemca o nami ponúkané produkty nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sú spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú. Preto sme správcom.

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

Adresa pre doručovanie: Jablônka 564, 756 23 Jablônka

Adresa elektronickej pošty: info@metal-centrum.cz

Telefón: +420 775 111 633

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

Na aké účely osobné údaje spracovávame a akých osobných údajov sa to týka?

Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenia zmluvných povinností medzi Vami a správcom či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy.

S ohľadom na tento účel spracovávame iba údaje, ktoré uvádzate v zmluve (objednávke) s nami, prípadne údaje, ktoré od Vás získame v priebehu plnenia zmluvy. Ide o:

meno a priezvisko;

doručovaciu adresu;

fakturačnú adresu;

e-mailovú adresu;

telefónne číslo;

informácie o objednanom tovare.

Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje (fakturačné údaje uvedené na faktúre):

meno a priezvisko;

fakturačnú adresu;

informácie o objednanom tovare.

Doba, počas ktorej sú údaje spracovávané, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov (napr. informovanie o zmenách a novinkách v súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb, s naším fungovaním)

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

Z akých dátových zdrojov osobné údaje získavame?

Spracovávame predovšetkým údaje, ktoré nám sami poskytnete. Týka sa to údajov, ktoré:

vyplníte elektronicky vo webovom dopytovom formulári na www.metalcentrum.cz;

zašlite v e-maile;

odovzdáte pri osobnej schôdzke;

oznámite po telefóne alebo podobnou cestou (SMS správy a ďalšie komunikačné aplikácie).

Ako dlho spracovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracovanie osobných údajov môže nastať aj po skončení zmluvného vzťahu za účelom uplatnenia nášho nároku, ktorý aj naďalej pretrváva (napr. evidencia a vymáhanie dlžnej čiastky).

Ktorým ďalším osobám sprístupňujeme osobné údaje?

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Ide o:

poskytovateľov softvérových aplikácií;

osoby sprostredkovávajúce obchod;

osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.

So spracovateľmi uzatvárame písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takú povinnosť ukladá zákon (tj najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

Poskytujeme osobné údaje do tretích krajín?

Nie. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Aké sú Vaše práva?

Za podmienok stanovených v nariadení máte niekoľko práv:

Právo na informácie o spracovaní

Všetky potrebné informácie nájdete v tomto informačnom memorande.

Pokiaľ tu nenájdete to, čo hľadáte, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od spoločnosti MetalCentrum s.r.o. potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám:

a) účel spracovania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovi, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

d) plánovaný čas, počas ktorého budú osobné údaje uložené;

e) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby;

f) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo požadovať zmenu, opravu či doplnenie Vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

V prípade, že sú Vaše spracovávané údaje nepresné, obmedzíme ich spracovanie po dobu potrebnú na ich opravu či doplnenie.

Spracovanie obmedzíme aj po dobu, počas ktorej preverujeme, že Vami vznesená námietka je legitímna.

Právo na prenositeľnosť údajov

Za podmienok stanovených v článku 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, alebo že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, môžete využiť toto právo. V tom prípade bez odkladu obmedzíme spracovanie do doby vyriešenia vašej námietky. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;

c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;

d) osobné údaje boli spracované nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve EÚ alebo Českej republiky;

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností, na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady stanovenia v GDPR.

Právo na oznámenie o porušení bezpečnosti osobných údajov

Toto právo spočíva v našej povinnosti oznámiť Vám v súlade s právnymi predpismi prípady, kedy dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, z ktorého vyplynie vysoké riziko pre Vaše práva a slobody.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že spoločnosť MetalCentrum s.r.o. spracováva niektorý z osobných údajov na základe súhlasu, má subjekt údajov právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov poštou na adresu: Jablůnka 564, 756 23 Jablonka, alebo na e-mailovú adresu: info @metal-centrum.cz.

Právo podať sťažnosť na ÚOOÚ

Pokiaľ sa domnievate, dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125, www.uoou.cz.

Veľmi by sme ocenili, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou MetalCentrum s.r.o. alebo budete chcieť uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu: info@metal-centrum.cz, alebo zaslaním písomnej požiadavky na adresu: Jablůnka 564, 756 23 Jablůnka.

Na zaistenie vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu. Podľa GDPR na to máme maximálne 1 mesiac, ale budeme sa snažiť byť rýchlejší. Vždy vás o vykonaných úkonoch budeme informovať e-mailom.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v určitých prípadoch stanovených nariadením nie sme povinní úplne alebo sčasti Vašej žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch Vám môžeme uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámenia s uskutočnením požadovaných úkonov. Taktiež môžeme úplne odmietnuť Vašej žiadosti vyhovieť, ale veríme, že k tomu nebude dochádzať.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak dostaneme Vašu žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Záver

Odoslaním príslušnej objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Aktuálne znenie tohto dokumentu bude vždy dostupné na webovej stránke www.metalcentrum.cz. Ak dôjde v týchto zásadách k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, spoločnosť MetalCentrum s.r.o. subjekty údajov informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejnia upozornenia.

Odporúčame spracovanie osobných údajov priebežne kontrolovať.

Toto znenie je účinné od 25. mája 2018.