INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektů údajů), neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy ohledně prodeje zboží nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy (například vytvoření cenové nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vznesený dotaz).

  1. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás, subjekty údajů, s Vašimi právy
   a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

 1. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MetalCentrum s.r.o.  se sídlem Jablůnka 564, 756 23 Jablůnka, IČO: 28561805, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 32110 (dále jen „správce“ nebo „my“).

  1. Jako náš zákazník nebo zájemce o námi nabízené produkty nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, určujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají. Proto jsme správcem.

  1. Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • Adresa pro doručování: Jablůnka 564, 756 23 Jablůnka

 • Adresa elektronické pošty: info@metal-centrum.cz

 • Telefon: +420 775 111 633

  1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

 1. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme a jakých osobních údajů se to týká?

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

S ohledem na tento účel zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy. Jedná se o:

 • jméno a příjmení;

 • doručovací adresu;

 • fakturační adresu;

 • e-mailovou adresu;

 • telefonní číslo;

 • informace o objednaném zboží.

 1. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje (fakturační údaje uvedené na faktuře):

 • jméno a příjmení;

 • fakturační adresu;

 • informace o objednaném zboží.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 1. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů (např. informování o změnách a novinkách v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb, s naším fungováním)

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. Z jakých datových zdrojů osobní údaje získáváme?

  1. Zpracováváme především údaje, které nám sami poskytnete. Týká se to údajů, které:

 • vyplníte elektronicky ve webovém poptávkovém formuláři na www.metalcentrum.cz;

 • zašlete v e-mailu;

 • předáte při osobní schůzce;

 • sdělíte po telefonu nebo podobnou cestou (SMS zprávy a další komunikační aplikace).

 1. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  1. Zpracování osobních údajů může nastat i po skončení smluvního vztahu za účelem uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky).

 1. Kterým dalším osobám zpřístupňujeme osobní údaje?

  1. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se o:

 • poskytovatele softwarových aplikací;

 • osoby zprostředkovávající obchod;

 • osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

  1. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

  2. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 1. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

  1. Nikoliv. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

Za podmínek stanovených v nařízení máte řadu práv:

 1. Právo na informace o zpracování

Veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu.

Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od společnosti MetalCentrum s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účel zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;

e) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo požadovat změnu, opravu či doplnění Vašich osobních údajů.

 1. Právo na omezení zpracování

V případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění.

Zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci osobních údajů.

 1. Právo vznést námitku

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, můžete využít tohoto práva. V tom případě bez odkladu omezíme zpracování do doby vyřešení vaší námitky. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které se vás týkají, v případě, že:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

 1. Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že společnost MetalCentrum s.r.o. zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů poštou na adresu: Jablůnka 564, 756 23 Jablůnka, nebo na e-mailovou adresu: info@metal-centrum.cz.

 1. Právo podat stížnost u ÚOOÚ

Pokud se domníváte, dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125, www.uoou.cz.

Velmi bychom ocenili, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 1. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

  1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů společností MetalCentrum s.r.o.  nebo budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat na e-mailovou adresu: info@metal-centrum.cz, nebo zasláním písemného požadavku na adresu: Jablůnka 564, 756 23 Jablůnka.

  1. Na zajištění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu. Dle GDPR na to máme maximálně 1 měsíc, ale budeme se snažit být rychlejší. Vždy vás o provedených úkonech budeme informovat e-mailem.

  1. V této souvislosti upozorňujeme, že v určitých případech stanovených nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení s učiněním požadovaných úkonů. Taktéž můžeme zcela odmítnout Vaší žádosti vyhovět, nicméně věříme, že k tomu nebude docházet.

  1. Dovolujeme si upozornit, že pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

 1. Závěr

Odesláním příslušné objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Aktuální znění tohoto dokumentu bude vždy dostupné na webové stránce www.metalcentrum.cz. Dojde-li v těchto zásadách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, společnost MetalCentrum s.r.o. subjekty údajů informuje tak, že před implementací těchto změn viditelně zveřejní upozornění.

Doporučujeme zpracování osobních údajů průběžně kontrolovat.

Toto znění je účinné od 25. května 2018.